Start   >   Raporty bieżące   >   Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Raport 3/2019

Zarząd Spółki Pragma Inkaso S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Domu Maklerskiego BDM S.A. z siedzibą w Bielsku- Białej oświadczenie o tym, że z dniem 12 kwietnia 2019 r. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Emitenta Tomasza Lalika i Marcina Nowaka, oraz że powołuje w skład Rady Nadzorczej Jacka Sewerę i Jakuba Placucha. Dom Maklerski BDM S.A. wykonał przysługujące mu uprawnienie do powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej zagwarantowane w Statucie Emitenta, nie podał powodów odwołania. Pan Tomasz Lalik i Marcin Nowak nie pełnili w przedsiębiorstwie Emitenta innych funkcji poza zasiadaniem w Radzie Nadzorczej.  Pan Jacek Sewera posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, posiada licencję maklera papierów wartościowych. Od 1997 r. jest zatrudniony w Domu Maklerskim BDM S.A.: jako asystent maklera, następnie Dyrektor Wydziału Obsługi Klienta, Dyrektor Wydziału Obsługi Spółek Niepublicznych i obecnie Zastępca Dyrektora Wydziału Bankowości Inwestycyjnej. Od 2006 r. do  2013 r. był członkiem zarządu w Ares Investments sp. z o.o., od 2005 r. do 2007 r. był członkiem rady nadzorczej w Przedsiębiorstwie Ciężkiego Sprzętu Budowlanego Budownictwa Węglowego S.A., a w latach 2012 r. do 2014 wchodził w skład rady nadzorczej w AGROTUR S.A.  Pan Jakub Placuch jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek – Prawo. Od 2005 r. pracuje w Domu Maklerskim BDM S.A., obecnie na stanowisku Dyrektora Wydziału Prawnego, a od 2009 r. także w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A., nieprzerwanie na stanowisku Inspektora Nadzoru. Od 2010 r. jest wiceprezesem Zarządu Beskidzkiego Klubu Tenisowego Advantage Bielsko-Biała, a od 2011 r. jest przewodniczącym Rady Nadzorczej w spółce Sports Advantage S.A. W latach 2009 – 2017 Jakub Placuch był Prezesem Zarządu w spółce Netmobilus Sp. z o.o., a w latach 2014 – 2017 był członek Rady Nadzorczej w spółce Partnerzy Inwestycyjni Sp. z o.o. Obie powołane przez Dom Maklerski BDM S.A. osoby, poza sprawowaniem funkcji członków Rady Nadzorczej nie sprawują innych funkcji w przedsiębiorstwie Emitenta.   Według najlepszej wiedzy Emitenta żadna z wymienionych osób nie wykonuje innej działalności gospodarczej niż wymieniona powyżej, w tym działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do Emitenta, także jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jak członek jej organu, a ponadto żadna z ww. osób nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 4) i 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

data wpisu: 11 kwietnia 2019 15:50

Chcesz być na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pragmę Inkaso S.A. w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.

FreshMail.pl