Start   >   Raporty bieżące   >   Umorzenie certyfikatów w funduszu Bonus 2

Umorzenie certyfikatów w funduszu Bonus 2

RB 19/2020

Zarząd Emitenta w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 17/2020 informuje, że uzyskał informację o umorzeniu przez fundusz Bonus Wierzytelności 2 Pragma Inkaso Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wszystkich certyfikatów inwestycyjnych w Funduszu posiadanych przez inwestorów innych niż Pragma Inkaso (Inwestorzy).

Inwestorzy uzyskali z tego tytułu środki pieniężne w wysokości 881,15 zł na każdy certyfikat. W związku z tym, że stopa zwrotu z certyfikatów jest niższa niż gwarantowana przez Pragma Inkaso Emitent będzie zobowiązany do dopłaty na rzecz Inwestorów różnicy. Łączna wysokość zobowiązania gwarancyjnego wynosi 6.691 tys. zł. Na kwotę zobowiązania Emitent zawiązał rezerwę w sprawozdaniu finansowym za 2019 r.

Zobowiązania Emitenta wobec Inwestorów są zabezpieczone na certyfikatach Emitenta w Funduszu.

Emitent szacuje, że w czerwcu br. ureguluje na rzecz Inwestorów kwotę ok 10 %  zobowiązania, natomiast pozostałą kwotę będzie rozliczał cyklicznie do w okresie III Q 2020 – I Q 2021, m.in. ze środków uzyskanych poprzez umarzanie certyfikatów w Funduszu po wpływie do niego drugiej raty ceny za sprzedaż portfeli (transakcja opisana m.in. w raporcie 17/2020) w wysokości 2.473 tys. zł, co nastąpi po przepisaniu na rzecz nabywcy wierzytelności hipotek je zabezpieczających (Emitent szacuje, że proces ten będzie trwał do 6 miesięcy).

Emitent przekaże Inwestorom szczegółowe informacje w powyższym zakresie.

data wpisu: 5 czerwca 2020 20:26

Chcesz być na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pragmę Inkaso S.A. w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.

FreshMail.pl