Istotna informacja

RB 17/2020

W nawiązaniu do raportów  bieżących nr 12/2020 oraz nr 13/2020 dotyczących sprzedaży istotnej części portfeli obsługiwanych przez Pragma Inkaso S.A. funduszy sekurytyzacyjnych Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Inwestycyjny (Pragma 1), Bonus Wierzytelności 2 Pragma Inkaso Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (Bonus 2) i Bonus Wierzytelności 3 Pragma Inkaso Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty(Bonus 3) (dalej łącznie Fundusze) oraz sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa Pragma Inkaso dotyczącej wyceny, windykacji i zarządzania wierzytelnościami bankowymi Zarząd przedstawia poniżej szacowany wpływ w/w transakcji na bilans i wyniki finansowe Emitenta.

  1. Cel i okoliczności sprzedaży portfeli wierzytelności

Sprzedaż portfeli w/w Funduszy podyktowana była m.in. potrzebą dostarczenia środków pieniężnych do Bonus 2 i Bonus 3 przeznaczonych na umorzenie certyfikatów inwestycyjnych inwestorów innych niż Pragma Inkaso w terminach wynikających ze statutów (odpowiednio koniec maja 2020 r. i koniec lipca 2020 r.).

Niestety sprzedaż zbiegła się w czasie z dotarciem do Polski wirusa COVID -19 i odbywała się w warunkach niepewności co do prawnego i ekonomicznego otoczenia procesów inwestowania i zarządzania portfelami wierzytelności NPL, w sytuacji potencjalnego pogorszenia się spłacalności portfeli NPL nie tylko obsługiwanych przez Emitenta, ale też należących do innych podmiotów z branży wierzytelności w Polsce i Europie. W efekcie cena uzyskana za sprzedaż portfeli uwzględniała obecną sytuację pandemiczną i była istotnie niższa niż pierwotnie wynegocjowana przed zawieszeniem negocjacji z nabywcą, o którym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 6/2020.

Sprzedaży podlegała całość portfeli wierzytelności Funduszy z wyłączeniem wierzytelności, które znajdywały się na zaawansowanym etapie procesu windykacji, tj. w trakcie lub po przejęciu nieruchomości zabezpieczających wierzytelności.

  1. Efekt bilansowy sprzedaży portfeli wierzytelności

W wyniku sprzedaży portfeli, a także wcześniej dokonanych ostrożnościowych korekt wartości portfeli wartość certyfikatów posiadanych przez Pragma Inkaso w Funduszach uległa obniżeniu w stosunku do wartości aktywów netto przypadających na certyfikaty inwestycyjne wg stanu z 31 grudnia 2019 r. o 12.189 tys. zł, z czego 10.330 tys. zł obejmuje korektę wzrostu wartości certyfikatów odnotowanego we wcześniejszych okresach, a 1.859 tys. zł spadek wartości poniżej wartości nominalnej.

  1. Płatności za sprzedaż portfeli wierzytelności

Zgodnie z warunkami zawartych umów sprzedaży wierzytelności uregulowane już zostały pierwsze raty ceny, drugie raty zostaną zapłacone po przepisaniu na rzecz nabywcy hipotek zabezpieczających wierzytelności objęte przelewem (w umowie zapisano mechanizm stopniowej zapłaty drugiej raty w miarę postępu procesu przepisywania hipotek-proces ten wg szacunków Emitenta potrwa do 6 miesięcy), a trzecie raty będą regulowane po upływie 24 miesięcy od daty zawarcia transakcji.

(tys. zł) 1 rata 2 rata 3 rata
Pragma 1 11 470 1 276 990
Bonus 2 15 948 2 473 1 918
Bonus 3 12 283 1 983 1 469

 

Zgodnie z porozumieniem zawartym przez Pragma Inkaso z TFI Alior S.A. zarządzającym funduszami Bonus 2 i Bonus 3, Pragma Inkaso dokona w II Q 2020 r. odkupu pozostałych w funduszach wierzytelności i nieruchomości za cenę odpowiadającą ich wartości księgowej. Emitent szacuje, że w przypadku Bonus 2 będzie to kwota 143 tys.. zł(jedna nieruchomość), a Bonus 3 kwota 3.199 tys. zł (dwie nieruchomości i jedna wierzytelności). Dostarczone w ten sposób środki pozwolą na uzupełnienie gotówki niezbędnej do umorzenia certyfikatów inwestorów innych niż Pragma Inkaso (Inwestorzy), a także na częściową wypłatę im kwot gwarancji, o której mowa w pkt 4.

  1. Zobowiązania gwarancyjne Pragma Inkaso

Wg założeń Emitenta certyfikaty inwestycyjne Inwestorów zostaną w całości umorzone w II Q 2020 r., przy czym stopa zwrotu osiągnięta z certyfikatów będzie niższa niż gwarantowana im przez Pragma Inkaso wartość 5 % w skali roku i będzie wynosić wg szacunków Emitenta odpowiednio minus 11,6% dla Bonus 2 (przy gwarantowanej na poziomie 20 %) i minus 1 %dla Bonus 3 (przy gwarantowanej na poziomie 19%).

Po umorzeniu certyfikatów powstanie zatem zobowiązanie gwarancyjne Pragma Inkaso do Inwestorów, którego wysokość szacujemy na kwotę 10.185 tys. zł

Zobowiązanie to wg planów Emitenta będzie regulowane cyklicznie w okresie II Q 2020-I Q 2021.

Co istotne, wg szacunków Emitenta saldo gotówki pozostałej w Bonus 2 i Bonus 3 po umorzeniu certyfikatów oraz wpływy z drugiej i trzeciej raty należnej z tytułu sprzedaży portfeli wierzytelności będą wyższe niż kwota zobowiązania gwarancyjnego Pragma Inkaso. Jedynym uczestnikiem Bonus 2 i Bonus 3 po umorzeniu certyfikatów Inwestorów będzie Pragma Inkaso, zobowiązania gwarancyjne są objęte zastawem na certyfikatach w tych funduszach należących do Pragma Inkaso więc należności inwestorów są odpowiednio zabezpieczone.

 

  1. Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Pragma Inkaso (ZCP)

Sprzedaż ZCP nastąpiła za kwotę 2.600.000 zł i wygenerowała zysk w wysokości 2.250 tys. zł (wartość księgowa sprzedawanych aktywów wynosiła wg stanu na koniec marca 2020 2019 r. ok 350 tys. zł). Cena za ZCP została już uregulowana.

 

  1. Szacowany wpływ transakcji sprzedaży portfeli i ZCP na wyniki finansowe Emitenta

Emitent planuje zawiązać rezerwę na zobowiązanie gwarancyjne w wysokości 10.185 tys. zł oraz dokonać stosownego odpisu wartości certyfikatów w sprawozdaniu finansowym za 2019 r.

Zysk na transakcji sprzedaży ZCP zostanie zaprezentowany w sprawozdaniu za I półrocze 2020

W wyniku zaksięgowania obu operacji kapitał własny Emitenta ulegnie obniżeniu o 16.300 tys. zł

Wg wiedzy Emitenta zaksięgowanie w/w zdarzeń nie spowoduje naruszenia żadnych kowenantów kredytowych i obligacyjnych Emitenta i jego Grupy Kapitałowej.

  1. Częściowa spłata obligacji

Emitent rozpocznie przygotowanie procesu przedterminowej spłaty części obligacji serii G.

O szczegółach będzie informował odrębnie.

 

  1. Dalsza działalność Emitenta

Po transakcji sprzedaży portfeli i ZCP głównym składnikiem aktywów Pragma Inkaso pozostaje pakiet kontrolny w spółce PragmaGO S.A. Istotna dla Emitenta będzie również spółka Pragma Adwokaci Sp.kom., która prowadzić będzie działalność m.in. w zakresie obsługi wierzytelności gospodarczych (innych niż bankowe). Ponadto w skład aktywów Emitenta wchodzić będą nieruchomości inwestycyjne, aktywa nabyte od Bonus 2 i Bonus 3, certyfikaty inwestycyjne w Funduszach oraz wierzytelności własne.

Pragma Inkaso będzie stopniowo spieniężać aktywa, z uzyskanych środków spłacając zobowiązania, a następnie planuje realizować skup akcji własnych pozwalający na spieniężenie akcji przez akcjonariuszy.

 

Niniejszy raport zostaje opublikowany niezwłocznie po oszacowaniu wpływu w/w zdarzeń na dane finansowe Emitenta.

 

 

 

 

 

data wpisu: 27 maja 2020 19:44

Chcesz być na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pragmę Inkaso S.A. w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.

FreshMail.pl