Start   >  Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport

Stanowiska Zarządu Pragma Inkaso S.A. w sprawie wpływu epidemii koronawirusa COVID-19 na działalność Spółki oraz obsługiwanych funduszy sekurytyzacyjnych

RB 9/2020

Tarnowskie Góry 30.03.2020

 

W ocenie zarządu Pragma Inkaso S.A., trudno na dzisiaj przewidzieć średnio i długoterminowe konsekwencje epidemii i jej wpływ na działalność funduszy, których portfelami Pragma Inkaso zarządza (Fundusze).

Spółka wdrożyła system pracy zdalnej i posiada pełną zdolność operacyjną do obsługi Funduszy.

Obecnie doświadczamy spowolnienia działań pracy sądów, komorników i syndyków, a także ograniczeń w kontaktach z dłużnikami.  To okoliczności, które mogą negatywnie wpłynąć na poziom odzysków z portfeli generowanych w najbliższych miesiącach. Podobny wpływ może mieć również ewentualne pogorszenie się sytuacji ekonomicznej dłużników.

Te negatywne dla całego rynku zarządzania wierzytelnościami NPL okoliczności w przypadku działalności Pragma Inkaso i Funduszy będą jednak w naszej ocenie nieco mniej dotkliwe z uwagi na następujące okoliczności:

 • zdecydowana większość (ok. 88% wg wartość planowanych odzysków) portfela Funduszy to wierzytelności zabezpieczone hipotecznie, których wartość jest znacznie bardziej odporna na w/w okoliczności niż należności niezabezpieczone, szczególnie biorąc pod uwagę korzystną relację wartości nieruchomości objętych hipotekami Funduszy do planowanych odzysków;
 • model spieniężania portfeli Funduszy zakłada jako bazowy scenariusz windykacji polubownej (jedynie ok 20 % odzysków jest generowanych w drodze egzekucji komorniczej i uzależnionych tym samym bezpośrednio od drożności procesów sądowych i egzekucyjnych);
 • w większości przypadków spieniężanie nieruchomości odbywa się poprzez transakcje na rzecz kwalifikowanych inwestorów, których zainteresowanie inwestowaniem w nieruchomości nie musi się istotnie zmniejszyć w obecnej sytuacji.
30.03.2020 r. 12:12

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 marca 2020 roku

RB 8/2020

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd Pragma Inkaso S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jakie odbyło się w siedzibie Emitenta, w dniu 26 marca 2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie z punktów planowanego porządku obrad, powzięło wszystkie uchwały jakie znalazły się w projektach przedstawionych przez Zarząd oraz zgłoszonych przez akcjonariusza, nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej z uchwał. Do niniejszego raportu zostaje dołączona także lista akcjonariuszy posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu co najmniej 5% z ogólnej liczby głosów.

 

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6, 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

 

Załączniki:

Wykaz akcjonariuszy Pragma Inkaso 26.03.2020

Uchwały podjęte podczas NWZA Pragma Inkaso S.A. w dniu 26 marca 2020 r.

26.03.2020 r. 15:39

Zawarcie znaczącej umowy pożyczki

RB 7/2020

Zarząd Pragma Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 23 marca 2020 r. Emitent zawarł z Pragmą Faktoring S.A. umowę pożyczki w wykonaniu której otrzymał od pożyczkodawcy kwotę 5 mln zł. Termin zwrotu pożyczki ustalono na 30 czerwca 2020 r. z możliwością wcześniejszej spłaty. Wysokość oprocentowania nie odbiega od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług finansowych.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

23.03.2020 r. 19:26

Zawieszenie negocjacji dotyczących planowanej transakcji

RB 6/2020

Zarząd Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach („Spółka”), w nawiązaniu do przekazanych do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu negocjacji i zawarciu porozumienia dotyczącego realizacji transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta oraz portfela wierzytelności szczegółowo opisanej w raportach bieżących nr 3/2020 oraz 4/2020 z dnia 4 marca 2020 r. („Transakcja”), informuje że w dniu 19 marca 2020 r. otrzymał od Intrum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie działającej na podstawie pełnomocnictwa z dnia 1 marca 2019 r. w imieniu Intrum Justitia Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie reprezentującego Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie („Intrum”) oświadczenie w przedmiocie zawieszenia prowadzonych negocjacji dotyczących Transakcji w związku z wprowadzonym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego w związku z pandemią koronawirusa COVID-19. W celu pozyskania czasu koniecznego na przeprowadzenie analiz  i oszacowanie wpływu zaistniałych zdarzeń oraz dynamicznie zmieniającego się otoczenia gospodarczego i prawnego na warunki Transakcji, Spółka oraz Intrum, uzgodniły, że negocjacje zostaną zawieszone do dnia 30 kwietnia 2020 r. Strony nie wykluczają, że z uwagi na aktualną sytuację wskazany okres zawieszenia może okazać się niewystarczający do podjęcia przez Strony decyzji o kontynuowaniu negocjacji.

Podstawa prawna : Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

19.03.2020 r. 17:35

Korekta raportu bieżącego nr 4/2020

RB 4/2020/k

Zarząd Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu opublikowanego w dniu 4 marca 2020 r. oznaczonego numerem 4/2020, precyzuje oznaczenie stron porozumienia zawartego przez Spółkę w dniu 4 marca 2020 r. („Porozumienie”), o którym informacja została przekazana w treści tego raportu.

Tym samym Zarząd Spółki wskazuje, że Porozumienie zostało zawarte przez Spółkę oraz Intrum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000108357, NIP: 5212885709, REGON: 013081563 działającą na podstawie pełnomocnictwa z dnia 1 marca 2019 r. w imieniu Intrum Justitia Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 48, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000228722, NIP: 1080001076, REGON: 015900663, reprezentującego Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 48 wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFI 209.

Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 i ust. 4 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę,

Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu

4.03.2020 r. 20:02

Korekta raportu bieżącego nr 3/2020

RB 3/2020/k

Zarząd Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu opublikowanego w dniu 4 marca 2020 r. oznaczonego numerem 3/2020, precyzuje oznaczenie stron porozumień zawartych przez Spółkę, o których zawarciu informacja poufna została ujawniona w treści tego raportu.

W związku z tym, Zarząd Spółki wskazuje, że:

 • Porozumienie w sprawie zasad wyłączności z dnia 28 sierpnia 2019 r. zostało zawarte przez Spółkę oraz Intrum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000108357, NIP: 5212885709, REGON: 013081563 działającą na podstawie pełnomocnictwa z dnia 1 marca 2019 r. w imieniu Intrum Justitia Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 48, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000228722, NIP: 1080001076, REGON: 015900663.
 • List intencyjny z dnia 7 listopada 2019 r. został zawarty przez Spółkę oraz Intrum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 48, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000108357, NIP: 5212885709, REGON: 013081563 działającą na podstawie pełnomocnictwa z dnia 1 marca 2019 r. w imieniu Intrum Justitia Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 48, wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000228722, NIP: 1080001076, REGON: 015900663, reprezentującego Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 48 wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFI 209.

Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 i ust. 4 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę,

Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu

4.03.2020 r. 19:58

Uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Raport 5/2020

Zarząd Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach („Emitent” lub „Spółka”), informuje, że w dniu 4 marca 2020 r. Spółka  otrzymała od znaczącego akcjonariusza Guardian Investment Sp. z o.o. (dawniej Pragma Finanse Sp. z o.o.) z siedzibą w Tarnowskich Górach („Akcjonariusz”) wniosek o uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 marca 2020 r. o punkt przewidujący podjęcie uchwały o zgodzie na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki. Zarząd uzupełnił porządek obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z wnioskiem Akcjonariusza i informuje, że porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 marca 2020 r. jest następujący:

 • Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
 • Wybór Przewodniczącego.
 • Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Statutu Spółki.
 • Podjęcie uchwały o zgodzie na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki.
 • Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza, zaktualizowany formularz do głosowania dla pełnomocnika oraz zaktualizowane projekty uchwał Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Załączniki:

Projekt uchwały zaproponowany przez Akcjonariusza

Zaktualizowany formularz do głosowania dla pełnomocnika

Zaktualizowane projekty uchwał Walnego Zgromadzenia

4.03.2020 r. 18:39

Zawarcie porozumienia z Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie

Raport 4/2020

Zarząd Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach („Emitent”, „Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 4 marca 2020 r. porozumienia z Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie („Intrum”) („Porozumienie”). Zgodnie z Porozumieniem, Emitent oraz Intrum potwierdziły wolę realizacji transakcji („Transakcja”) obejmującej:

– zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Emitenta („ZCP”) związanej z zarządzaniem (wyceną, nabywaniem, windykacją) portfelami wierzytelności kredytowych oraz

– całości lub części portfela wierzytelności stanowiących własność funduszy sekurytyzacyjnych, w których Emitent jest uczestnikiem i którymi zarządza („Portfel Wierzytelności”).

Spółka  poinformowała o rozpoczęciu negocjacji dotyczących Transakcji w raporcie bieżącym nr 3/2020 z dnia 4 marca 2020 r. Strony Porozumienia planują ustalić ostateczną strukturę i warunki Transakcji oraz zawrzeć stosowne umowy w terminie do dnia 31 marca 2020 r. Porozumienie nie stanowi prawnie wiążącej umowy, w szczególności nie stanowi zobowiązania Emitenta do zbycia ZCP lub Portfela Wierzytelności.

Emitent zakłada, że cena sprzedaży ZCP może wynieść 2.600.000,00 zł (dwa miliony sześćset tysięcy złotych), przy czym kwota ta nie obejmuje ceny za Portfel Wierzytelności.

Podstawa prawna : Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę:

Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu

4.03.2020 r. 17:42

Ujawnienie opóźnionych informacji poufnych dotyczących zawarcia porozumienia z Intrum Justitia Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie zasad wyłączności oraz listu intencyjnego z Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie.

Raport 3/2020

Zarząd Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje poufne dotyczące procesu negocjacyjnego prowadzonego z Intrum Justitia Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Intrum”), których przekazanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż proces negocjacyjny z Intrum został uznany za rozciągnięty w czasie proces, którego rezultatem będzie podpisanie umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki związanej z zarządzaniem portfelem wierzytelności kredytowych („Portfel Wierzytelności”) oraz części lub całości Portfela Wierzytelności („Transakcja”). W toku tego procesu Emitent zidentyfikował etapy pośrednie, same w sobie spełniające kryteria zakwalifikowania jako informacje poufne. Podanie informacji poufnych o zaistnieniu etapów pośrednich w toku procesu negocjacyjnego zostało opóźnione do momentu zawarcia porozumienia, w którym Spółka oraz Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie potwierdzą wolę realizację Transakcji (co nastąpiło w dniu 4 marca 2020 r., o czym Emitent poinformuje w kolejnym raporcie bieżącym nr 4/2020 z dnia 4 marca 2020 r.), na podstawie art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”) i art. 4 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/1055 z dnia 29 czerwca 2016 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w odniesieniu do technicznych warunków właściwego podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych i opóźniania podawania do wiadomości publicznej informacji poufnych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 („Rozporządzenie Wykonawcze”) z uwagi na ochronę prawnie uzasadnionych interesów Emitenta tj. ryzyko negatywnego wpływu podania informacji na przebieg i wynik prowadzonych negocjacji z Intrum, a tym samym ryzyko niekorzystnych dla Spółki skutków biznesowo-finansowych oraz ryzyko niewłaściwej oceny informacji o negocjacjach Spółki z Intrum przez rynek.

Opóźnieniu w podaniu do wiadomości publicznej podlegały następujące etapy pośrednie procesu negocjacyjnego:

1) z dnia 28 sierpnia 2019 r. o podpisaniu porozumienia w sprawie zasad wyłączności;

Treść opóźnionej informacji poufnej:

„Zarząd Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach („Spółka”) informuje o podpisaniu w dniu 28 sierpnia 2019 r. z Intrum Iustitia Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie porozumienia w sprawie zasad wyłączności („Exclusivity Letter”), a tym samym informuje o rozpoczęciu negocjacji warunków potencjalnej transakcji obejmującej zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki związanej z zarządzaniem portfelem wierzytelności kredytowych („Portfel Wierzytelności”) oraz części lub całości Portfela Wierzytelności („Transakcja”). Na mocy Exclusivity Letter Spółka zobowiązała się m.in. do prowadzenia negocjacji dotyczących Transakcji wyłącznie z Intrum i jego jednostkami powiązanymi oraz zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych dotyczących Transakcji.”

2) z dnia 7 listopada 2019 r. o zawarciu Listu Intencyjnego.

Treść opóźnionej informacji poufnej:

„Zarząd Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach („Spółka”) informuje o zawarciu w dniu 7 listopada 2019 r. listu intencyjnego z Intrum Justitia Debt Fund 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny z siedzibą w Warszawie („Intrum”)  („List Intencyjny”).

List Intencyjny określa zasady prowadzenia negocjacji dotyczących ustalenia warunków potencjalnej transakcji obejmującej zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki („ZCP”) związanej z zarządzaniem portfelem wierzytelności kredytowych („Portfel Wierzytelności”) oraz części lub całości Portfela Wierzytelności („Transakcja”). Zgodnie z postanowieniami Listu Intencyjnego w okresie od 5 do 30 listopada 2019 r. zostanie przeprowadzone badanie due diligence ZCP oraz Portfela Wierzytelności. Strony Listu Intencyjnego podejmą starania aby w terminie do dnia 29 listopada 2019 r. określić formę oraz harmonogram realizacji dalszej współpracy.

List Intencyjny nie stanowi prawnie wiążącej umowy, z zastrzeżeniem m.in. klauzuli o zachowaniu poufności.”

Stosownie do treści art. 17 ust. 4 akapit trzeci Rozporządzenia MAR, Emitent natychmiast po publikacji niniejszego raportu poinformuje Komisję Nadzoru Finansowego o opóźnieniu ujawnienia powyższych informacji poufnych składając pisemne wyjaśnienie na temat spełnienia warunków określonych w art. 17 ust. 4 pkt a) – c) Rozporządzenia MAR.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 i ust. 4 MAR – informacje poufne.

Osoby reprezentujące Spółkę,

Tomasz Boduszek, Prezes Zarządu

4.03.2020 r. 17:41

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport 2/2020

Zarząd Pragma Inkaso S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(2) k.s.h. zwołuje na dzień 26 marca 2020 r., o godzinie 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3 („Walne Zgromadzenie”).

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,  projekty uchwał Walnego Zgromadzenia oraz formularz do głosowania dla pełnomocnika.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Załączniki:

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu

Formularz do głosowania dla pełnomocnika

Projekt uchwał Walnego Zgromadzenia

28.02.2020 r. 18:32

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku

Raport 1/2020

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2020 roku.

Zgodnie z par. 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej – Rozporządzenie), Zarząd Spółki Pragma Faktoring S.A. informuje, że raporty okresowe w roku 2020 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

–  jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 r. – 27 kwietnia 2020 r.

–  rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r. – 29 maj 2020 r.

–  rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2020 r. – 07 września 2020 r.

–  rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r. – 27 listopada 2020 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że:

–    zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2019 i II kwartał roku obrotowego 2020;

–    zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I oraz za III kwartał roku obrotowego 2020 zawierające kwartalną informację finansową i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze;

–    zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2020 roku będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej oraz skrócone sprawozdanie finansowe

30.01.2020 r. 14:57

Chcesz być na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pragmę Inkaso S.A. w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.

FreshMail.pl