Start   >  Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport

Nabycie i umorzenie wszystkich obligacji serii G

 

RB 14/2021

 

Zarząd Pragma Inkaso S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2021 z dnia 1 kwietnia 2021 roku, informuje, że w dniu 16 kwietnia 2021 roku Emitent nabył 26.000 pozostających  w obrocie obligacji serii G o łącznej wartości nominalnej 2.600.000 zł („Obligacje serii G”) oraz celem zaspokojenia wierzytelności obligatariuszy wynikających z przedterminowego wykupu Obligacji serii G dokonał rozliczenia: kwoty 2.600.000,00 zł tytułem wartości nominalnej Obligacji serii G, kwoty 17.420,00 zł tytułem odsetek oraz kwoty 1.300,00 zł tytułem premii.

W dniu 16 kwietnia 2021 r. Emitent podjął uchwałę w sprawie umorzenia Obligacji serii G.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

16.04.2021 r. 17:13

Wcześniejszy całościowy wykup obligacji serii G

 

RB 13/2021

 

Zarząd Pragma Inkaso S.A. informuje, że w dniu 01 kwietnia 2021 r. podjął decyzję o wcześniejszym wykupie wszystkich pozostających w obrocie obligacji serii G. Decyzja o wcześniejszym wykupie znajduje podstawę w art. 76 ust. 1 ustawy o obligacjach oraz w pkt. 8 Warunków Emisji. Wcześniejszy wykup obejmuje wszystkie pozostające w obrocie obligacji serii G, tj. 26.000 sztuk o łącznej wartości nominalnej 2.600.000 zł. Obligacje zostaną wykupione w celu ich umorzenia. Dzień ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji został wyznaczony na 09 kwietnia 2021 r., a dzień wcześniejszego wykupu wyznaczono na 16 kwietnia 2021 r. Każdemu z obligatariuszy uprawnionemu z obligacji, zgodnie z Warunkami Emisji, w dniu wcześniejszego wykupu Emitent wypłaci Kwotę Wcześniejszego Wykupu, na którą składa się: nominał obligacji, odsetki oraz premia. Wszelkie rozliczenia będą dokonywane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z Warunkami Emisji.

 

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

1.04.2021 r. 20:21

Stan zastawu zabezpieczającego obligacje serii G
– informacja w sprawie stanu niedoboru

 

RB  12/2021

 

Zarząd Pragma Inkaso S.A. (Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 z dnia 15 stycznia 2021 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym dokonał wpłaty kwoty 107.276,21 zł (Wpłata), odpowiadającej kwocie niedoboru w zabezpieczeniu obligacji serii G Emitenta (Obligacje).

Wpłata dokonana została na rachunek bankowy administratora zastawu ustanowionego dla zastawu rejestrowego na certyfikatach inwestycyjnych funduszu Pragma 1 FIZ, zabezpieczającego Obligacje.

Łączna wartość certyfikatów inwestycyjnych w funduszu Pragma 1 FIZ objętych zastawem rejestrowym zabezpieczającym Obligacje oraz kwoty Wpłaty stanowi 130 % wartości nominalnej obligacji serii G.

31.03.2021 r. 16:50

Powierzenie funkcji Prezesa Zarządu Michałowi Kolmasiakowi

RB  11/2021

 

Zarząd Pragma Inkaso S.A. (Emitent)  informuje,  iż uchwałą numer 2/03/2021 z dnia 16 marca 2021 r. Rada Nadzorcza Emitenta powierzyła dotychczasowemu Wiceprezesowi Zarządu Michałowi Kolmasiakowi funkcję Prezesa Zarządu w jednoosobowym Zarządzie Emitenta, przy czym zmiana ta wchodzi w życie z dniem 22 marca 2021 r.

22.03.2021 r. 15:28

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19 marca 2021 roku

 

RB  10/2021

 

Zarząd Pragma Inkaso S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jakie odbyło się w siedzibie Emitenta w dniu 19 marca 2021 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie punkty planowanego porządku obrad, powzięło wszystkie uchwały jakie znalazły się w projektach przedstawionych przez Zarząd, nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej z uchwał. Do niniejszego raportu zostaje dołączony także wykaz akcjonariuszy posiadających na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu co najmniej 5% z ogólnej liczby głosów.

Podstawa prawna:  § 19 ust. 1 pkt 6), 7) i 9) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

 

Załączniki:

1) Podjęte uchwały Walnego Zgromadzenia.

2) Wykaz akcjonariuszy.

 

19.03.2021 r. 15:26

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

 

RB  9/2021

 

Zarząd Pragma Inkaso S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Grzegorza Borowskiego, członka Rady Nadzorczej Emitenta, oświadczenie o złożeniu rezygnacji z pełnionej funkcji. Jako przyczynę rezygnacji wskazano ważne powody osobiste.

Podstawa prawna: § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych _…_

 

26.02.2021 r. 13:10

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

 

RB 8/2021

Zarząd Emitenta (Pragma Inkaso S.A.), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402(2) k.s.h. zwołuje na dzień 19 marca 2021 r., o godzinie 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3 („Walne Zgromadzenie”).

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

 

Załączniki:

1) Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu.

2) Formularz do głosowania dla pełnomocnika.

4) Projekt uchwał Walnego Zgromadzenia.

 

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

19.02.2021 r. 16:05

Całkowita spłata zobowiązań gwarancyjnych wobec Inwestorów Bonus 2 oraz Bonus 3

RB 7/2021

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 47/2020 z dnia 22.12.2020 r. oraz raportu bieżącego nr 4/2021 z dnia 08.02.2021 r., Zarząd Emitenta informuje, iż dnia 9 lutego 2021 r. Emitent dokonał całkowitej spłaty zobowiązań gwarancyjnych wobec byłych Inwestorów funduszu Bonus Wierzytelności 2 Pragma Inkaso Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oraz Bonus Wierzytelności 3 Pragma Inkaso Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty. Łączna kwota spłaconych zobowiązań gwarancyjnych wobec byłych Inwestorów Bonus 2 wyniosła 3.466.519,10 zł, a w wobec byłych Inwestorów Bonus 3 wyniosła 1.802.154,02 zł.

 

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

 

10.02.2021 r. 11:17

Zmiana terminu przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

RB  6/2021

 

W nawiązaniu do terminów przekazywania raportów okresowych zawartych w raporcie bieżącym nr 3/2021 z dnia 29.01.2021 r., Zarząd Emitenta niniejszym koryguje termin przekazania do publicznej wiadomości:
1. rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 r. w ten sposób, iż ustala ten termin na dzień 30 maja 2021 r. oraz
2. rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 r. w ten sposób, iż ustala ten termin na dzień 29 listopada 2021 r.
Pozostałe terminy wskazane w raporcie bieżącym nr 3/2021 z dnia 29.01.2021 r. pozostają bez zmian.

 

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

10.02.2021 r. 11:16

Zmiana w składzie Zarządu Pragma Inkaso S.A.

RB 5/2021

 

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał oświadczenie Pana Tomasza Boduszka o złożeniu z dniem 09 lutego 2021 r. rezygnacji z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Pragma Inkaso S.A..  

 Złożenie rezygnacji wynika z ustaleń objętych Umową Akcjonariuszy, o której Emitent informował w raporcie bieżącym nr 37/2020 z dnia 26.11.2020 r. i ma związek z zakończeniem sprzedaży pakietu większościowego akcji PragmaGO S.A. oraz koniecznością ograniczenia aktywności zawodowej wyłącznie do funkcji pełnionych w ramach Grupy PragmaGO S.A. 

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) 

9.02.2021 r. 16:20

Rozliczenie transakcji sprzedaży akcji PragmaGO S.A.

RB 4/2021

 

Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 8 lutego 2021 roku otrzymał od funduszu Polish Enterprise Funds SCA zarejestrowanego w Luksemburgu („Kupujący”) pełną cenę tytułem sprzedaży 703.324 akcji imiennych oraz 1.083.754 akcji na okaziciela spółki PragmaGO S.A. O zawarciu z Kupującym Umowy Inwestycyjnej określającej m. in. zasady i warunki nabycia przez Kupującego do 100% akcji PragmaGO S.A. w ramach ogłoszonego przez Kupującego wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji PragmaGO w trybie art. 74 Ustawy o Ofercie, Emitent informował w raporcie bieżącym nr 37/2020 z dnia 26.11.2020 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

8.02.2021 r. 15:17

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

 

RB 3/2021

 

Zgodnie z § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej – Rozporządzenie), Zarząd Spółki Pragma Inkaso S.A. informuje, że raporty okresowe w roku 2021 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

  • jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2020 r. – 30 kwietnia 2021 r.
  • rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – 31 maja 2021 r.
  • rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2021 r. – 30 września 2021 r.
  • rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 30 listopada 2021 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że:

  • zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportów kwartalnych za IV kwartał roku obrotowego 2020 oraz raportów kwartalnych za II kwartał roku obrotowego 2021,
  • zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I oraz za III kwartał roku obrotowego 2021 zawierające kwartalną informację finansową i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze,
  • zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2021 roku będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej oraz skrócone sprawozdanie finansowe.
29.01.2021 r. 15:05

Stan zastawu zabezpieczającego obligacje serii G

 

RB 2/2021

Zarząd Pragma Inkaso S.A. _”Emitent”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2020 z dnia 07 lipca 2020 roku, informuje, iż zgodnie z aktualną wyceną wartość pozostałych 55839 certyfikatów inwestycyjnych w funduszu Pragma 1 FIZ, które są objęte zastawem na rzecz obligatariuszy serii G, wynosi 3.272 tyś zł. W związku z częściowym przedterminowym wykupem i umorzeniem obligacji serii G, o którym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 1/2021, w obrocie pozostaje 26.000 obligacji serii G. Wartość certyfikatów objętych zastawem stanowi 125 % wartości nominalnej obligacji serii G, a więc jest niższa niż wymagana przez umowę zastawu. O sposobie pokrycia stanu niedoboru Emitent poinformuje w odrębnym raporcie.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

15.01.2021 r. 16:30

Nabycie i umorzenie części obligacji serii G

 

RB 1/2021

Zarząd Pragma Inkaso S.A. _”Emitent”_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 48/2020 z dnia 28 grudnia 2020 roku, informuje, iż w dniu 15 stycznia 2021 roku dokonano z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych rozliczeń związanych z wcześniejszym częściowym wykupem 11.000 sztuk obligacji serii G Emitenta. Emitent dokonał wszystkich czynności mających na celu zaspokojenie roszczeń obligatariuszy wynikających z częściowego przedterminowego wykupu obligacji serii G, w wyniku czego Emitent nabył 11.000 obligacji własnych celem umorzenia i dokonał ich umorzenia. Emitent rozliczył z obligatariuszami kwotę 1.100.000,00 zł tytułem wartości nominalnej obligacji, kwotę 7.590,00 zł tytułem odsetek oraz kwotę 2.200,00 zł tytułem premii.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

15.01.2021 r. 16:29

Chcesz być na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pragmę Inkaso S.A. w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.

FreshMail.pl