Start   >  Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport 6/2019

Zarząd Pragmy Inkaso S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 27 czerwca 2019 r. o godz. 10:00, w siedzibie spółki, w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3. W załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu walnego zgromadzenia, projekty uchwał i sprawozdanie Rady Nadzorczej zawierające sprawozdanie z badania rocznych sprawozdań finansowych Emitenta i Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso S.A. wraz z rekomendacjami dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podstawa prawna: par. 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

 

Załączniki:

Oświadczenie Zarządu Pragma Inkaso SA

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Pragma Inkaso SA

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Pragma Inkaso SA

1.06.2019 r. 15:40

Zmiana w składzie Zarządu

Raport 5/2019

Pragma Inkaso S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała oświadczenie Pana Jacka Obrockiego o złożeniu z dniem dzisiejszym, tj. 10 maja 2019 r., rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu. Rezygnacja została złożona w związku ze zmianą zakresu zadań realizowanych przez Pana Jacka Obrockiego w Grupie Emitenta, tj. powołaniem go do Zarządu Spółki zależnej Pragma Faktoring S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

10.05.2019 r. 14:41

Zmiana terminu publikacji raportów rocznych za 2018 r.

Raport 4/2019

Zarząd Pragma Inkaso S.A. informuje, że zmienia termin publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu okresowego za rok 2018, z 26 kwietnia 2019 r. na 30 kwietnia 2019 r.

Podstawa prawna: par. 80 ust. 2 rozporządzenia MF z 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

15.04.2019 r. 15:24

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Raport 3/2019

Zarząd Spółki Pragma Inkaso S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał od Domu Maklerskiego BDM S.A. z siedzibą w Bielsku- Białej oświadczenie o tym, że z dniem 12 kwietnia 2019 r. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Emitenta Tomasza Lalika i Marcina Nowaka, oraz że powołuje w skład Rady Nadzorczej Jacka Sewerę i Jakuba Placucha. Dom Maklerski BDM S.A. wykonał przysługujące mu uprawnienie do powołania i odwołania członków Rady Nadzorczej zagwarantowane w Statucie Emitenta, nie podał powodów odwołania. Pan Tomasz Lalik i Marcin Nowak nie pełnili w przedsiębiorstwie Emitenta innych funkcji poza zasiadaniem w Radzie Nadzorczej.  Pan Jacek Sewera posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, posiada licencję maklera papierów wartościowych. Od 1997 r. jest zatrudniony w Domu Maklerskim BDM S.A.: jako asystent maklera, następnie Dyrektor Wydziału Obsługi Klienta, Dyrektor Wydziału Obsługi Spółek Niepublicznych i obecnie Zastępca Dyrektora Wydziału Bankowości Inwestycyjnej. Od 2006 r. do  2013 r. był członkiem zarządu w Ares Investments sp. z o.o., od 2005 r. do 2007 r. był członkiem rady nadzorczej w Przedsiębiorstwie Ciężkiego Sprzętu Budowlanego Budownictwa Węglowego S.A., a w latach 2012 r. do 2014 wchodził w skład rady nadzorczej w AGROTUR S.A.  Pan Jakub Placuch jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierunek – Prawo. Od 2005 r. pracuje w Domu Maklerskim BDM S.A., obecnie na stanowisku Dyrektora Wydziału Prawnego, a od 2009 r. także w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych BDM S.A., nieprzerwanie na stanowisku Inspektora Nadzoru. Od 2010 r. jest wiceprezesem Zarządu Beskidzkiego Klubu Tenisowego Advantage Bielsko-Biała, a od 2011 r. jest przewodniczącym Rady Nadzorczej w spółce Sports Advantage S.A. W latach 2009 – 2017 Jakub Placuch był Prezesem Zarządu w spółce Netmobilus Sp. z o.o., a w latach 2014 – 2017 był członek Rady Nadzorczej w spółce Partnerzy Inwestycyjni Sp. z o.o. Obie powołane przez Dom Maklerski BDM S.A. osoby, poza sprawowaniem funkcji członków Rady Nadzorczej nie sprawują innych funkcji w przedsiębiorstwie Emitenta.   Według najlepszej wiedzy Emitenta żadna z wymienionych osób nie wykonuje innej działalności gospodarczej niż wymieniona powyżej, w tym działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do Emitenta, także jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jak członek jej organu, a ponadto żadna z ww. osób nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez KRS.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 4) i 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

11.04.2019 r. 15:50

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Raport 2/2019

Zgodnie z par. 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej – Rozporządzenie), Zarząd Spółki Pragma Inkaso S.A. informuje, że raporty okresowe w roku 2019 będą przekazywane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

–  jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2018 r. – 26 kwietnia 2019 r.

–  rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r. – 27 maj 2019 r.

–  rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2019 r. – 2 września 2019 r.

–  rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r. – 25 listopada 2019 r.

 

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, że:

–    zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2018 i II kwartał roku obrotowego 2019;

–    zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I oraz za III kwartał roku obrotowego 2019 zawierające kwartalną informację finansową i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze;

–    zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2019 roku będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem firmy audytorskiej oraz skrócone sprawozdanie finansowe.

28.01.2019 r. 12:15

Sprzedaż nieruchomości – Brynowska 72

Raport 1/2019

Zarząd Pragma Inkaso S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent zawarł ze spółką prawa handlowego z/s w Katowicach umowę sprzedaży nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Brynowskiej 72, za cenę 6.400.000,- zł netto. Umowa została zawarta w wykonaniu umowy przedwstępnej o której Emitent informował w raporcie nr 44/2018 z dnia 8 listopada 2018 r., który to raport zawierał też inne informacje dotyczące transakcji. Emitent będzie nadal korzystał z nieruchomości w oparciu o umowę najmu, z prawem podnajmu.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

21.01.2019 r. 15:55

Chcesz być na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pragmę Inkaso S.A. w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.

FreshMail.pl