Start   >  Raporty bieżące

Raporty bieżące

Raport

Udzielenie poręczenia za zobowiązania Pragmy Faktoring S.A. z tytułu emisji obligacji serii N

RB 58/2017

Pragma Inkaso S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym zawarła umowę poręczenia do kwoty 5,2 mln zł za zobowiązania spółki zależnej – Pragma Faktoring S.A. z tytułu emisji obligacji serii N o wartości 4 mln złotych. Celem emisji papierów dłużnych przez Pragmę Faktoring S.A. jest finansowanie jej bieżącej działalności operacyjnej. Termin wykupu obligacji został ustalony na 15 grudnia 2021 r. Obligacje będą zabezpieczone również zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, nabywanych przez Pragmę Faktoring S.A. w ramach prowadzonej działalności faktoringowej oraz z tytułu udzielanych pożyczek. W ocenie Zarządu poręczenie nie generuje istotnych ryzyk dla Pragmy Inkaso S.A., a przyczyni się do wzrostu wyników skonsolidowanych i wartości pakietu akcji w spółce zależnej. Poręczenie udzielone jest odpłatnie, a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występującego na rynku usług finansowych.
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

15.12.2017 r. 12:47

Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

Raport ESPI 57/2017

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A.
Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Zawiadomienie MAR_Rymaszewski Asset ltd_10 listopada 2017

13.11.2017 r. 12:48

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2017 roku

Raport ESPI 56/2017

Zarząd Pragma Inkaso informuje, że zmienia termin publikacji raportu okresowego za III kwartał 2017 r. z dnia 14 listopada 2017 r. na dzień 9 listopada 2017 r.
Podstawa prawna: par. 103 ust. 2 rozporządzenia MF z 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

2.11.2017 r. 10:42

Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso SA dotyczące danych o kontraktacji w III kwartale 2017

Raport ESPI 55/2017

Zarząd Pragma Inkaso SA przedstawia raport dotyczący danych o kontraktacji Grupy Pragma Inkaso S.A. w III kwartale 2017 roku.
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR)

Dane o kontraktacji GK Pragma Inkaso SA za III kwartał 2017

 

18.10.2017 r. 09:17

Poręczenie za zobowiązania Pragmy Faktoring S.A. z tytułu emisji obligacji serii M

Raport ESPI 54/2017

Emitent informuje, iż w dniu 5 października 2017 r. udzielił poręczenia do kwoty 15,6 mln zł za zobowiązania spółki zależnej – Pragma Faktoring S.A. z tytułu emisji obligacji serii M o wartości 12 mln złotych. Celem emisji papierów dłużnych przez Pragmę Faktoring S.A. jest finansowanie jej bieżącej działalności operacyjnej. Termin wykupu obligacji został ustalony na 18 października 2021 r. Obligacje będą zabezpieczone również zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, nabywanych przez Pragmę Faktoring S.A. w ramach prowadzonej działalności faktoringowej oraz z tytułu udzielanych pożyczek. W ocenie Zarządu, podobnie jak w przypadku poprzednich emisji obligacji przez Pragmę Faktoring S.A. zabezpieczanych poręczeniem Emitenta, poręczenie nie generuje istotnych ryzyk dla Pragmy Inkaso S.A., a przyczyni się do wzrostu wyników skonsolidowanych i wartości pakietu akcji w spółce zależnej. Poręczenie udzielone jest odpłatnie, a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występującego na rynku usług finansowych.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

6.10.2017 r. 08:20

Informacja dotycząca terminu publikacji strategii Pragma Inkaso

Raport ESPI 53/2017

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2017 z dnia 21.06.2017 Emitent informuje, iż nadal trwają prace nad przygotowaniem strategii Spółki. Zarząd będzie czynił starania aby jej opublikowanie nastąpiło w czwartym kwartale br.
Jednocześnie informujemy, iż w dniu dzisiejszym spółka zależna Pragma Faktoring ogłosiła Strategie na lata 2017-2020, do której lektury zapraszamy.
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR)

3.10.2017 r. 10:00

Wartość wpłat z portfeli wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych zarządzanych przez Pragma Inkaso S.A.

Raport ESPI 52/2017

Emitent informuje, iż począwszy od 3 kwartału 2017 r. wprowadza okresowe, kwartalne informacje o poziomie spłat wygenerowanych w wyniku działań Emitenta z portfeli wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych zarządzanych przez Pragma Inkaso S.A. Informacje te mają istotne znaczenie dla wyników finansowych Emitenta. Szczegóły znajdują się w załączniku do raportu.

Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR)

 

 

 Wartość wpłat z portfeli wierzytelności funduszy sekurytyzacyjnych zarządzanych przez Pragma Inkaso S.A.
2.10.2017 r. 11:14

Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Raport EBI 1/2017

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Pragma Inkaso Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”

Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.3. schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków zarządu, sporządzony zgodnie z zasadą II.Z.1,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Na stronie internetowej Spółki nie został zamieszczony schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy członków Zarządu Spółki. Z uwagi na nierozbudowaną strukturę organizacyjną w Spółce nie funkcjonuje sformalizowany podział zadań i odpowiedzialności pomiędzy członkami Zarządu.

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji – opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Nie ma zastosowania.
Spółka aktualnie nie publikuje prognoz finansowych.

I.Z.1.15. informację zawierającą opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje obecnie polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów. Udział poszczególnych osób w wykonywaniu funkcji zarządu, nadzoru, oraz funkcji kierowniczych w strukturach Emitenta jest uzależniony od ich kompetencji, umiejętności i efektywności. W opinii Emitenta opisane powyżej kryteria oceny kandydatur w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów są całkowicie wystarczające z uwagi na potrzeby Spółki. Informacje dotyczące danych osób zasiadających w organach Spółki są publikowane w stosownych raportach bieżących informujących o wyborze organów oraz na stronie internetowej Spółki.

I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia – nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje zasady ze względu na skoncentrowaną strukturę akcjonariatu Spółki. Zgodnie z art. 406(5) Ksh transmisja obrad walnego zgromadzenia nie ma charakteru obowiązkowego. W opinii Emitenta obowiązujące w tym zakresie przepisy Ksh, Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia regulują przebieg i udział w Walnych Zgromadzeniach w sposób kompleksowy i w pełni wystarczający. Koszty związane z transmisją obrad jak również ich rejestrowaniem i zapisu przewyższają na chwilę obecną korzyści dla inwestorów.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje tej zasady z przyczyn podanych powyżej przy zasadzie I.Z.1.16.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Nie ma zastosowania.
Spółka nie należy do w/w indeksów giełdowych a jej struktura akcjonariatu i zakres działalności nie przemawiają za przygotowaniem angielskiej wersji strony internetowej w zakresie wskazanym w I.Z.1. W przypadku zakwalifikowania Spółki do w/w indeksów lub zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszej zasadzie Spółka przygotuje angielską wersję strony internetowej w zakresie wskazanym w I.Z.1.

Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.1. Wewnętrzny podział odpowiedzialności za poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członków zarządu powinien być sformułowany w sposób jednoznaczny i przejrzysty, a schemat podziału dostępny na stronie internetowej spółki.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Z uwagi na stosunkowo niewielki rozmiar przedsiębiorstwa i nierozbudowaną strukturę organizacyjną Emitent nie wprowadził sformalizowanego podziału na poszczególne obszary działalności spółki pomiędzy członkami Zarządu.

II.Z.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Emitent nie stosuje tej zasady, ponieważ zdaniem Emitenta doświadczenie i kompetencje członków rady, przy uwzględnieniu zróżnicowanego składu rady, pozwalają na należyte wykonywanie przez radę jej zadań niezależnie od kwestii spełniania przez poszczególnych członków formalnego kryterium niezależności opisanego w zasadzie II.Z.4. Aktualnie to kryterium niezależności spełnia jeden członek rady nadzorczej. tj. Marek Mańka. Emitent wskazuje jednocześnie, że Marek Mańka oraz Ireneusz Rymaszewski spełniają wymogi niezależności określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych rewidentach.

Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Ze względu na swoją strukturę, Spółka nie zatrudnia osób odpowiedzialnych bezpośrednio za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance. Za powyższe kwestie odpowiada bezpośrednio Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza, która pełni jednocześnie funkcję Komitetu Audytu.

III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje tej zasady co jest konsekwencją nie stosowania zasady III.Z.2.

Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Nie ma zastosowania.
Spółka nie stosuje zasady z przyczyn podanych przy rekomendacji IV.R.2.

Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Na dzień sporządzenia niniejszej informacji Emitent nie posiada regulacji wewnętrznych dotyczących kryteriów i okoliczności, w których może dojść w Spółce do konfliktu interesów, a także zasad postępowania w obliczu konfliktu interesów. Zarząd Emitenta informuje, biorąc pod uwagę w szczególności istniejące powiązania kapitałowe członków zarządu ze Spółką oraz długoterminowy charakter współpracy kluczowych menedżerów, że nie doszło dotychczas w Spółce do zaistnienia konfliktu interesów, a ryzyko jego zaistnienia Zarząd Emitenta ocenia jako niewielkie. W opinii Zarządu, co potwierdza również dotychczasowa historia Spółki, wszyscy przedstawiciele i pracownicy Emitenta z najwyższego szczebla są od wielu lat związani ze Spółką i są skoncentrowani na jej rozwoju i na stałe współpracują z Emitentem, co minimalizuje ryzyko powstania potencjalnego konfliktu interesów.

Wynagrodzenia

VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależniać poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Nie ma zastosowania.
Na dzień sporządzenia niniejszej informacji w Spółce nie został wprowadzony program motywacyjny.

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Nie ma zastosowania.
Na dzień sporządzenia niniejszej informacji w Spółce nie został wprowadzony program motywacyjny.

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

  • 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,

2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,

 • 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
 • 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
 • 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka nie stosuje niniejszej zasady Dobrych Praktyk, gdyż do dnia sporządzenia niniejszej informacji w Spółce nie została przyjęta polityka wynagrodzeń. Wysokość wynagrodzeń poszczególnych pracowników i menedżerów oraz członków zarządu jest określana w oparciu o indywidualne umowy zawarte pomiędzy danym pracownikiem a Spółką. Zarząd Spółki dba jednocześnie o odpowiedni poziom wynagrodzeń, tak, aby utrzymać ciągłość i konkurencyjność pracy kluczowych pracowników w zespole, a tym samym zapewnić Emitentowi podstawy do dalszego rozwoju, co potwierdzają również coraz lepsze wyniki finansowe Spółki osiągane w minionych latach.

GPW_dobre_praktyki_Pragma_Inkaso-28.09.2017

29.09.2017 r. 09:03

Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

Raport ESPI 51/2017

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A.
Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Zawiadomienie MAR_Rymaszewski Asset ltd_25 września 2017

26.09.2017 r. 08:41

Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

Raport ESPI 50/2017

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A.

Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Zawiadomienie MAR_Rymaszewski Asset ltd_20 września 2017

21.09.2017 r. 08:39

Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

Raport ESPI 49/2017

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A.
Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Zawiadomienie MAR_Rymaszewski Asset ltd_19 września 2017

20.09.2017 r. 09:03

Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

Raport ESPI 48/2017

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A.
Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Zawiadomienie MAR_Rymaszewski Asset ltd_18 września 2017

 

19.09.2017 r. 09:45

Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

Raport ESPI 47/2017

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A.
Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Zawiadomienie MAR_Rymaszewski Asset ltd_11 września 2017

 

12.09.2017 r. 09:02

Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

Raport ESPI 46/2017

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A. Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Zawiadomienie MAR_Rymaszewski Asset ltd_8 września 2017

11.09.2017 r. 09:04

Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

Raport ESPI 45/2017

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 5 września 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A.
Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Zawiadomienie MAR_Rymaszewski Asset ltd_5 września 2017

6.09.2017 r. 09:49

Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

Raport ESPI 44/2017

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 4 września 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A.
Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

 Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd
5.09.2017 r. 08:18

Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso SA dotyczące danych o kontraktacji w II kwartale 2017 roku- korekta

Raport ESPI 43/2017/K

Zarząd Pragma Inkaso SA przedstawia korektę raport dotyczący danych o kontraktacji Grupy Pragma Inkaso S.A. w II kwartale 2017 roku. W raporcie pojawił się błąd rachunkowy.
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR)Dane o kontraktacji GK Pragma Inkaso SA za II kwartał 2017_korekta

31.07.2017 r. 09:09

Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso SA dotyczące danych o kontraktacji w II kwartale 2017

Raport ESPI 43/2017

Zarząd Pragma Inkaso SA przedstawia raport dotyczący danych o kontraktacji Grupy Pragma Inkaso S.A. w II kwartale 2017 roku.
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR)

Dane o kontraktacji GK Pragma Inkaso SA za II kwartal 2017

27.07.2017 r. 10:27

Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

Raport ESPI 42/2017

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 4 lipca 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A. Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

IR notyfikacja – 04.07.2017

5.07.2017 r. 08:50

Zakończenie procesu kontraktacji portfeli wierzytelności do funduszy sekurytyzacyjnych Bonus 2 i Bonus 3

Raport ESPI 41/2017

Emitent informuje, że w dniu dzisiejszym zarządzany przez niego fundusz Bonus Wierzytelności 3 Pragma Inkaso Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty nabył od banku z siedzibą w Polsce portfel wierzytelności biznesowych zabezpieczonych hipotecznie o wartości nominalnej 73,8 mln zł. Dzięki tej transakcji Emitent zakończył podstawowy proces kontraktacji portfeli do powstałych w 2016 r. we współpracy z Money Makers TFI S.A. (Grupa Alior Bank S.A.) funduszy sekurytyzacyjnych Bonus Wierzytelności 2 i Bonus Wierzytelności 3. O zawarciu umów dotyczących utworzenia i zarządzania w/w funduszami Emitent informował w raportach nr 7/2016 i 16/2016.

Zakończenie procesu kontraktacji, tj. zainwestowanie w portfele wierzytelności biznesowych całości środków funduszy, ma istotne znaczenie dla wyników finansowych i działalności Emitenta – będzie ono sprzyjać zwiększeniu przychodów i przepływów z działalności serwiserskiej, a także wzrostowi wartości posiadanych przez Emitenta certyfikatów w w/w funduszach.

W załączeniu Emitent przedstawia zbiorcze informacje o działalności Pragma Inkaso w zakresie obsługi funduszy sekurytyzacyjnych.

Pragma Inkaso jako serwiser funduszy sekurytyzacyjnych

 

21.06.2017 r. 22:49

Wstępne założenia Zarządu w zakresie Strategii Spółki

Raport ESPI 40/2017

Emitent informuje, że Zarząd Pragma Inkaso S.A. rozpoczął prace związane z określeniem celów strategicznych dla Grupy na najbliższych kilka lat i przyjął w tym zakresie wstępne założenia. Celem Zarządu jest przygotowanie i przyjęcie Strategii przez Zarząd i Radę Nadzorczą spółki do końca 3Q17. Strategia niezwłocznie po jej przyjęciu przez Zarząd i Radę zostanie opublikowana.

Wstępne założenia do Strategii przedstawiają się następująco:

1. Podstawowym segmentem działalności Grupy będzie finansowanie sektora MSP realizowane w ramach spółki Pragma Faktoring S.A. Ten segment będzie skupiał większość aktywów Grupy, generował największy strumień przychodów i przepływów, w sposób dynamiczny zwiększał swoją wartość. Wzrost skali działalności faktoringowej będzie budowany przede wszystkim w oparciu o segment mikrofaktoringu. Strategia dla Pragma Faktoring S.A. zostanie przedstawiona przez tą spółkę odrębnie we wrześniu br.
2. Ważnym podmiotem Grupy jest LeaseLink Sp. z o.o. (spółka zależna Pragma Faktoring), która wyróżnia się na rynku unikalnym modelem biznesowym. Fintech ten jest prekursorem i liderem wzrostowego rynku mikroleasingu realizowanego w całości online i dedykowanego m.in. rynkowi e-commerce. Pragma Faktoring inspiruje się modelem LeaseLink i adaptuje fintechowe rozwiązania procesowe do swojej działalności.
Grupa nie wyklucza zakończenia inwestycji w LeaseLink i dokonania sprzedaży posiadanych w spółce udziałów w momencie kiedy jej wartość umożliwi osiągnięcie zakładanego przez Grupę zysku z inwestycji.
3. Zarząd Pragma Inkaso będzie dążył do zmiany struktury Grupy, która spowoduje to, że działalność w zakresie serwisowania funduszy sekurytyzacyjnych i windykacji dla innych Klientów nie będzie odbywała się tak jak obecnie w spółce, która jest jednocześnie holderem, właścicielem akcji spółek zależnych (w szczególności akcji Pragma Faktoring), lecz by prowadziła ją typowo operacyjna spółka serwiserska.
4. Celem strategicznym będzie przygotowywanie takiej spółki serwiserskiej do potencjalnego znaczącego wzrostu rynku zakupów portfeli bankowych wierzytelności biznesowych, w którym Grupa ma istotne udziały. Zarząd Pragma Inkaso dokona przeglądu opcji strategicznych dla tego segmentu, w szczególności w zakresie dokonania dokapitalizowania tego segmentu, pozyskania zewnętrznego inwestora finansowego lub branżowego, połączenia z innym podmiotem, dokonania przejęć innych podmiotów, sprzedaży lub rozwoju organicznego w oparciu o już posiadane zasoby.
5. Grupa będzie kontynuować działania zmierzające do sprzedaży posiadanego portfela nieruchomości inwestycyjnych. Celem tych działań jest pozyskanie środków na rozwój podstawowego segmentu działalności Grupy i optymalizacja wielkości zadłużenia.

21.06.2017 r. 21:24

Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

Raport ESPI 39/2017

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 21 czerwca 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A.
Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Zawiadomienie MAR_Rymaszewski Asset ltd_20 czerwca 2017

21.06.2017 r. 12:02

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 czerwca 2017 r.

Raport ESPI 38/2017

Zarząd Pragma Inkaso S.A. w załączeniu przedstawia wykaz akcjonariuszy spółki posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 czerwca 2017 r.

wykaz akcjonariuszy posiadających 5 % liczyby głosów na WZA 13 06 2017

13.06.2017 r. 18:13

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 13 czerwca 2017 r.

Raport ESPI 37/2017

Zarząd Pragma Inkaso S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jakie odbyło się w siedzibie Emitenta w dniu 13 czerwca 2017 r.

Podstawa prawna – par. 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. o raportach bieżących i okresowych (…).

Uchwały podjęte na WZA w dniu 13 czerwca 2017

 

13.06.2017 r. 18:04

Przekroczenie przez Rymaszewski Asset Ltd progu 5%

Raport ESPI 36/2017

Pragma Inkaso S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 12 czerwca 2017 r. otrzymał od Rymaszewski Asset Ltd zawiadomienie, o przekroczeniu progu 5 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zawiadomienie MAR_Rymaszewski Asset ltd_9 czerwca 2017_przkroczenie progu 5%

 

12.06.2017 r. 17:19

Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

Raport ESPI 35/2017

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 12 czerwca 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A.
Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Zawiadomienie MAR_Rymaszewski Asset ltd_9 czerwca 2017

12.06.2017 r. 08:49

Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

Raport ESPI 34/2017

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 1 czerwca 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A.

Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Zawiadomienie MAR_Rymaszewski Asset ltd_1 czerwca 2017

2.06.2017 r. 08:29

Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

Raport ESPI 33/2017

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 31 maja 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A.
Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Zawiadomienie MAR_Rymaszewski Asset ltd_31 maja 2017

1.06.2017 r. 08:22

Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

Raport ESPI 32/2017

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu 30 maja 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A.
Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Zawiadomienie MAR_Rymaszewski Asset ltd_30 maja 2017

31.05.2017 r. 08:41

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport ESPI 31/2017

Zarząd Pragmy Inkaso S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 13 czerwca 2017 r. o godz. 10:00, w siedzibie spółki, w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3. W załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu zgromadzenia, projekty uchwał, wykaz zmian przepisów statutu oraz projekt tekstu jednolitego statutu uwzględniającego proponowane zmiany.
Podstawa prawna: par. 38 ust. 1 rozporządzenia MF z 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

 

16.05.2017 r. 15:01

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii F na rynku Catalyst

Raport ESPI 30/2017

Pragma Inkaso S.A. informuje, że w dniu 12 maja 2017 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 472/2017 o wyznaczeniu na 15 maja 2017 r. pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst 50.000 obligacji na okaziciela serii F wyemitowanych przez Pragma Inkaso S.A., oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem “PLPRGNK00074”. Obligacje będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą “PRI0320”.
Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

12.05.2017 r. 12:37

Wprowadzenie obligacji serii F do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst

Raport ESPI 29/2017

PRAGMA INKASO S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymała informacje o podjęciu w dniu 9 maja 2017 r. przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie uchwały o wprowadzeniu do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst 50 000 obligacji na okaziciela serii F wyemitowanych przez PRAGMA INKASO S.A. o wartości nominalnej 100 zł każda. Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia. W związku z powyższym Emitent występuje z wnioskiem do GPW o wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii F w ASO na Catalyst na dzień 15 maja 2017 r..

Podstawa prawna: § 34 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

10.05.2017 r. 15:20

Poręczenie za zobowiązania Pragma Faktoring S.A. z tytułu emisji obligacji serii L

Raport ESPI 28/2017

Emitent informuje, iż w dniu 28 kwietnia 2017 r. udzielił poręczenia do kwoty 19,5 mln zł za zobowiązania spółki zależnej – Pragma Faktoring S.A. z tytułu emisji obligacji serii L o wartości 15 mln złotych. Celem emisji papierów dłużnych przez Pragmę Faktoring S.A. jest finansowanie jej bieżącej działalności operacyjnej. Termin wykupu obligacji został ustalony na 17 maja 2021 r. Obligacje będą zabezpieczone również zastawem rejestrowym na zbiorze wierzytelności istniejących oraz przyszłych, o zmiennym składzie, stanowiących całość gospodarczą, nabywanych przez Pragmę Faktoring S.A. w ramach prowadzonej działalności faktoringowej oraz z tytułu udzielanych pożyczek. W ocenie Zarządu, podobnie jak w przypadku poprzednich emisji obligacji przez Pragmę Faktoring S.A. zabezpieczanych poręczeniem Emitenta, poręczenie nie generuje istotnych ryzyk dla Pragmy Inkaso S.A., a przyczyni się do wzrostu wyników skonsolidowanych i wartości pakietu akcji w spółce zależnej. Poręczenie udzielone jest odpłatnie, a wysokość wynagrodzenia za udzielenie poręczenia nie odbiega od wysokości wynagrodzeń za tego typu usługi występującego na rynku usług finansowych.
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

28.04.2017 r. 14:29

Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso SA dotyczące danych o kontraktacji w I kwartale 2017 roku- korekta

Raport ESPI 26/2017/K

Zarząd Pragma Inkaso SA przedstawia korektę raport dotyczący danych o kontraktacji Grupy Pragma Inkaso S.A. w I kwartale 2017 roku. W raporcie pojawił się błąd rachunkowy wartości łącznej kontraktacji za I kwartał 2016 roku. Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR)

 Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso SA dotyczące danych o kontraktacji w I kwartale 2017 roku- korekta
25.04.2017 r. 08:12

Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

Raport ESPI 27/2017

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 24 kwietnia 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A.

Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MARInformacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd
24.04.2017 r. 09:02

Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso SA dotyczące danych o kontraktacji w I kwartale 2017 roku

Raport ESPI 26/2017

Zarząd Pragma Inkaso SA przedstawia raport dotyczący danych o kontraktacji Grupy Pragma Inkaso S.A. w I kwartale 2017 roku.
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR)Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso SA dotyczące danych o kontraktacji w I kwartale 2017 roku
21.04.2017 r. 12:57

Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

Raport ESPI 25/2017

Zarząd spółki Pragma Inkaso SA („Emitent)”) informuje, iż do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od Altus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., który zawiadamia w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Altus TFI SA o zmniejszeniu dotychczas posiadanego udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
Treść zawiadomienia znajduje się w załączniku do komunikatu.

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiZawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej progu 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
13.04.2017 r. 20:40

Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

Raport ESPI 24/2017

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 13 kwietnia 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A.

Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

 Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd
13.04.2017 r. 20:35

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Raport ESPI 23/2017

Pragma Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 12 kwietnia 2017 r. otrzymał od pana Dariusza Zycha pismo z oświadczeniem o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta z dniem dzisiejszym.
W oświadczeniu, o którym mowa powyżej nie wskazano przyczyn rezygnacji.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

12.04.2017 r. 17:34

Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

Raport ESPI 22/2017

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 11 kwietnia 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A.

Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MARInformacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd
11.04.2017 r. 12:41

Wykup części certyfikatów inwestycyjnych Pragma 1

Raport ESPI 21/2017

Pragma Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał od TFI BDM S.A. kwotę 8.949.776,94 zł z tytułu wykupu części certyfikatów inwestycyjnych Pragma 1 Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. Przekazanie ww. kwoty nastąpiło na skutek wykupu i umorzenia 81 666 Certyfikatów, tj.:
13.924 Certyfikatów serii C
31.000 Certyfikatów serii D
36.742 Certyfikatów serii E.
Cena wykupu wyniosła 109,59 zł za certyfikat.
Po umorzeniu części Certyfikatów Emitent posiada jeszcze 190 334 Certyfikatów Pragma 1 NS FIZ.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

5.04.2017 r. 09:18

Informacje dotyczące nabycia przez Pragma Finanse sp. z o.o. akcji Emitenta

Raport ESPI 20/2017

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 29 marca 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki PRAGMA FINANSE sp. z o.o. będącej osobą blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. z Prezesem Zarządu – Tomaszem Boduszkiem oraz Wiceprezesem Zarządu – Michałem Kolmasiakiem. Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR oraz art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…).

zawiadomienie o transakcji na akcjach Pragma Inkaso_29 03 2017

 

29.03.2017 r. 12:23

Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

Raport ESPI 19/2017

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 28 marca 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A. Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR

Zawiadomienie MAR_Rymaszewski Asset ltd_28 marca 2017

28.03.2017 r. 15:50

Zakończenie subskrypcji i przydział Obligacji serii F

Raport ESPI 18/2017

Zarząd Pragma Inkaso S.A. informuje o zakończeniu subskrypcji i o dokonaniu przydziału obligacji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 100,00 zł każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 4/3/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pragma Inkaso S.A. z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie emisji obligacji serii F, ustalenia warunków ich emisji, dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na Catalyst oraz Uchwały Zarządu PRAGMA INKASO S.A. nr 1/16.03.2017 z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie ustalenia warunków emisji obligacji serii F oraz ustalenia wzoru propozycji ich nabycia.
1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 17 marca 2017 r.;
2) data zakończenia subskrypcji: 23 marca 2017 r.;
3) data przydziału instrumentów finansowych: 24 marca 2017 r.;
4) liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: 50.000 sztuk Obligacji;
5) stopa redukcji w poszczególnych transzach – emisja nie była podzielona na transze, zapisy zostały łącznie zredukowane o 2.820 szt obligacji;
6) liczba instrumentów finansowych, na które zostały złożone zapisy w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 52.820 sztuk Obligacji;
7) liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: 50.000 sztuk Obligacji;
8 ) cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 100 zł;
9) liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: 37 – emisja nie była podzielona na transze;
10) liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: 37 – emisja nie była podzielona na transze;
11) nazwa (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję – Spółka nie zawarła umów o subemisję;
12) wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych);
13) łączne koszty emisji wyniosły: 127.500,- zł, w tym:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty: 127.500,- zł,
b) wynagrodzenia subemitentów – Spółka nie zawarła umów o subemisję,
c) sporządzenia dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 0,- zł,
d) promocji oferty 0,- zł;
14) średniego kosztu przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: 2,55 zł.
Zobowiązania finansowe z tytułu emisji Obligacji będą wykazywane w zamortyzowanym koszcie przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej. Poniesione koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty oraz doradztwa związane z emisją Obligacji zostaną uwzględnione przy obliczaniu zamortyzowanego kosztu, zgodnie z zastosowaniem metody efektywnej stopy procentowej i w rezultacie będą amortyzowane w ciężar rachunku zysków i strat w okresie trwania Obligacji.
Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

24.03.2017 r. 17:41

Informacje dotyczące nabycia przez Pragma Finanse sp. z o.o. akcji Emitenta

Raport ESPI 17/2017

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 24 marca 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki PRAGMA FINANSE sp. z o. o. będącej osobą blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. z Prezesem Zarządu – Tomaszem Boduszkiem oraz Wiceprezesem Zarządu – Michałem Kolmasiakiem.

Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Ponadto Emitent otrzymał od PRAGMA FINANSE sp. z o.o. zawiadomienie przesłane w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…), a dotyczące także ww. transakcji na akcjach Emitenta, którą w tym miejscu przytacza:

PRAGMA FINANSE SP. Z O.O. zawiadamia o zmianie dotychczas posiadanego udziału, tj. o zwiększeniu się go o 0,01% w ogólnej liczbie głosów w spółce PRAGMA INKASO S.A.

1. Zmiana udziału nastąpiła w dniu 21 oraz 22 marca 2017 roku w wyniku nabycia 331 akcji spółki PRAGMA INKASO S.A. w drodze transakcji sesyjnych dokonywanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

2. Przed zmianą PRAGMA FINANSE SP. Z O.O. posiadała 1 771 550 akcji PRAGMA INKASO S.A., które stanowiły 48,14% udziału w kapitale zakładowym i 55,82% udziału w ogólnej liczbie głosów. W tym 640.000 to akcje imienne dające 17,39% udziału w kapitale zakładowym oraz 29,62% w ogólnej liczbie głosów, a 1.015.550 to zdematerializowane akcje na okaziciela dające 27,60% udziału w kapitale zakładowym oraz 23,51% udziału w ogólnej liczbie głosów.

3. Od 22 marca 2017 r. PRAGMA FINANSE SP. Z O.O. posiada `1.771.881 akcji spółki PRAGMA INKASO S.A., stanowiących 48,15% udziału w kapitale zakładowym i dających 55,83% udziału w ogólnej liczbie głosów. W tym nadal 640.000 to akcje imienne dające 17,39% udziału w kapitale zakładowym oraz 29,63% w ogólnej liczbie głosów, a 1.131.550 to zdematerializowane akcje na okaziciela dające 30,75% udziału w kapitale zakładowym oraz 26,19% udziału w ogólnej liczbie głosów.

4. Jednocześnie PRAGMA FINANSE SP. Z O.O. informuje że:

1) nie zawarła i nie jest stroną umowy, w tym z osobą trzecią o której jest mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej, a której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji PRAGMY INKASO S.A.;

2) nie posiada akcji PRAGMA INKASO S.A. poprzez podmioty zależne;

3) nie przysługują jej instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 ww. ustawy.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR oraz art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…).Zawiadomienie o transakcji na akcjach Pragma Inkaso
24.03.2017 r. 13:22

Zmiana w zakresie polityki dywidendy

Raport ESPI 16/2017
Zarząd Pragma Inkaso S.A. informuje, że podjął decyzję o zmianie dotychczasowej, ogłoszonej raportem bieżącym nr 21/2014, polityki dywidendowej. W związku z planami rozwojowymi Spółki i Grupy Zarząd w najbliższych latach będzie rekomendował przeznaczanie wypracowanego zysku na kapitał zapasowy.
Par. 38 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (…)

20.03.2017 r. 11:43

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Raport ESPI 15/2017

Zarząd PRAGMA INKASO S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 17 marca 2017 roku Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych za rok 2017, którym została spółka Grant Thornton Polska sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Poznaniu, wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 4055. Przedmiotem umowy z Grant Thornton Polska sp. z o.o. Sp. k. będzie:

 • przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego podmiotu PRAGMA INKASO S.A. za pierwsze półrocze roku 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej z jednostką dominującą PRAGMA INKASO S.A. za pierwsze półrocze roku 2017,
 • badanie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego podmiotu PRAGMA INKASO S.A. za rok 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej z jednostką dominującą PRAGMA INKASO S.A. za rok 2017.

Jednocześnie Zarząd Pragma Inkaso S.A. informuje, iż Emitent dotychczas nie korzystał z usług Grant Thornton Polska sp. z o.o. Sp. k.

17.03.2017 r. 10:12

Zmiana zakresu zabezpieczenia obligacji serii E

Raport ESPI 14/2017

Pragma Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że ma zamiar skorzystania z możliwości zmniejszenia zakresu zabezpieczenia dla obligacji serii E, ponieważ zostały spełnione przesłanki wskazane w pkt 6.10. Warunków Emisji Obligacji serii E. Wymienione przesłanki to:

a) wartość Certyfikatów Inwestycyjnych, według wyceny sporządzonej zgodnie z pkt 6.5. Warunków Emisji obligacji wzrosła powyżej 160 % wartości nominalnej przydzielonych Obligacji;

b) w ciągu ostatniego kwartału od dokonania wyceny, nie zostało złożone oświadczenie Emitenta o zmianie zabezpieczenia;

c) łączna wartość Certyfikatów Inwestycyjnych objętych zastawem rejestrowym po złożeniu oświadczenia o zmianie zabezpieczenia nie będzie niższa niż 130 % łącznej wartości nominalnej przydzielonych obligacji, tj. niższa niż 7.150.000 zł.

Spełnienie powyższych warunków uprawnia Emitenta do żądania zwolnienia spod zabezpieczenia 17.000 Certyfikatów Inwestycyjnych. Po dokonaniu zmiany zastawem rejestrowym pozostanie obciążonych 67.000 Certyfikatów Inwestycyjnych.

16.03.2017 r. 22:13

Emisja obligacji serii F

Raport ESPI 13/2017

Działając na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/3/2017 z dnia 15 marca 2017 r., zarząd Emitenta w dniu 16 marca 2017 r. podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji serii F i ustalenia warunków ich emisji. Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności operacyjnej Emitenta. Emisja obejmuje nie więcej niż 50.000 zdematerializowanych, zabezpieczonych obligacji na okaziciela. Organizatorem emisji jest Dom Maklerski BDM S.A. z/s w Bielsku-Białej. Emitent będzie oferował obligacje serii F w ramach oferty prywatnej, skierowanej do nie więcej niż 149 osób, na zasadach opisanych w warunkach emisji. Emisja dojdzie do skutku, jeśli prawidłowo objętych i opłaconych zostanie co najmniej 30.000 obligacji (próg emisji). Wartość nominalna każdej obligacji wynosi 100 zł. Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej. Emitent zamierza ubiegać się o wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst.

Obligacje zostaną wykupione w terminie 3 lat od dnia ich przydziału, tj. w dniu 24 marca 2020 r. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej obligacji. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba obligacji zapisanych na rachunku papierów wartościowych obligatariusza z końcem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, który wyznaczono na 16 marca 2020 r., chyba że regulacje KDPW będą wymagać innego terminu.

Obligacje serii F oprocentowane są w zmiennej wysokości ustalonej w oparciu o stopę procentową WIBOR 3M ustalaną dla każdego okresu odsetkowego, powiększoną o marżę. Okresy odsetkowe wynoszą 3 miesiące każdy. Pierwszy okres odsetkowy będzie liczony od daty przydziału, tj. od dnia 24 marca 2017 r.

Obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na 61.000 imiennych, niepublicznych certyfikatach inwestycyjnych serii D nie mających formy dokumentu, będących w posiadaniu Emitenta, wyemitowanych przez fundusz Pragma 1 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny, o wartości 109,27 zł (sto dziewięć złotych 27/100) każdy i o łącznej wartości 6.665.470,00 złotych. Zobowiązania Emitenta z tytułu Obligacji zostały dodatkowo zabezpieczone trzema wekslami własnymi Emitenta in blanco o sumie wekslowej równej co najmniej 130% łącznej wartości nominalnej emitowanych Obligacji. Weksle zostały wydane Administratorowi Zastawu. Emitent ustanowił Administratora Zastawu, który będzie wykonywał we własnym imieniu, lecz na rachunek Obligatariuszy, prawa i obowiązku zastawnika wynikające z umowy zastawniczej i przepisów prawa. Administratorem Zastawu będzie kancelaria Chabasiewicz, Kowalska i Partnerzy Radcowie Prawni z siedzibą w Krakowie, 30-081 Kraków, ul. Królewska 57.

Obligacje zostaną wykupione ze środków wypracowanych w toku normalnej działalności Emitenta. W chwili podjęcia uchwały o emisji obligacji serii F istnieją także obligacje serii E (wartość emisji 5,5 mln zł) z terminem wcześniejszego wykupu ustalonym na 18 maja 2018 r.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

16.03.2017 r. 13:14

Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 15 marca

Raport ESPI 12/2017
Zarząd PRAGMA INKASO SA publikuje wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 marca 2017 roku.Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % na NWZA w dniu 15 03 2017
15.03.2017 r. 11:24

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. w dniu 15 marca 2017 roku

Raport ESPI 11/2017
W wykonaniu obowiązku określonego w par. 38 ust.1 pkt 5 RMF z 19 lutego 2009r. Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki PRAGMA INKASO S.A., które odbyło się w dniu 15 marca 2017 roku.Uchwały podjęte na NWZA w dniu 15 marca 2017
15.03.2017 r. 11:15

Umorzenie obligacji serii D

Raport ESPI 10/2017
Pragma Inkaso S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym dokonano z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych rozliczeń związanych z wcześniejszym wykupem Obligacji serii D. O wcześniejszym wykupie obligacji Emitent informował w raporcie bieżącym nr 6/2017 przekazanym w dniu 15 lutego 2017 r. Emitent dokonał wszystkich czynności mających na celu zaspokojenie roszczeń obligatariuszy z Obligacji serii D co skutkowało nabyciem przez Emitenta 10.000 obligacji i ich umorzeniem. Podstawą prawną nabycia Obligacji jest uchwała Zarządu Emitenta z dnia 15 lutego 2017 r. nr 1/15.02.2017 o wcześniejszym wykupie Obligacji serii E, artykuł 368 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt 8.4 warunków emisji. Średnia jednostkowa cena nabycia Obligacji wyniosła 1.009,76 zł. Emitent nabył obligacje w związku ze skorzystaniem, z przewidzianego w warunkach emisji, prawa do ich wcześniejszego wykupu, co z kolei miało na celu doprowadzenie do ich umorzenia.
Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt. 6) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

7.03.2017 r. 12:51

Zawarcie umowy pożyczki z Pragma Faktoring S.A.

Raport ESPI 9/2017

Zarząd Pragma Inkaso S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 6 marca 2017 r. Emitent zawarł z Pragmą Faktoring S.A. umowę pożyczki w wykonaniu której otrzymał od pożyczkodawcy kwotę 10 mln zł. Termin zwrotu pożyczki ustalono na 31 maja 2017 r. z możliwością wcześniejszej spłaty. Wysokość oprocentowania nie odbiega od wysokości wynagrodzeń występujących na rynku usług finansowych. Pożyczka ma na celu sfinansowanie wcześniejszej spłaty obligacji serii D. Pożyczka zostanie spłacona m.in. ze środków uzyskanych z umorzenia części certyfikatów posiadanych przez Emitenta w Pragma 1 Funduszu Inwestycyjnym Zamkniętym Niestandaryzowanym Funduszu Sekurytyzacyjnym.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

6.03.2017 r. 15:20

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. zwołanego na dzień 15 marca 2017

Raport ESPI 8/2017

Zarząd spółki PRAGMA INKASO S.A. z/s w Tarnowskich Górach, na podstawie par. 38 ust. 1 pkt 3_ RMF z dnia 19 lutego 2009r. w załączeniu podaje treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 15 marca 2017 roku.projekty uchwał na NWZA 2017 03 15
17.02.2017 r. 16:43

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pragma Inkaso S.A. na dzień 15 marca 2017 roku

Raport ESPI 7/2017

I. Oświadczenie Zarządu PRAGMA INKASO S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zarząd Emitenta zwołuje Walne Zgromadzenie w celu uzyskania jego zgody na emisji Obligacji serii F, ustalenia warunków ich emisji, dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na Catalyst. W ocenie Zarządu emisja obligacji serii F jest korzystna dla Emitenta, ponieważ zapewnia długoterminowe finansowanie, a pozyskany kapitał pozwala zwiększyć zaangażowanie na rynku biznesowych portfeli wierzytelności, co przełoży się na wyższe przychody i wyniki Spółki.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostaje zwołane na dzień 15 marca 2017 r. na godz. 10:00, w siedzibie Spółki, tj. w Tarnowskich Górach przy ul. Czarnohuckiej 3,
z następującym porządkiem obrad:
1) Wybór Przewodniczącego.
2) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3) Przyjęcie porządku obrad.
4) Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na emisji Obligacji serii F, ustalenia warunków ich emisji, dematerializacji oraz wprowadzenia do obrotu na Catalyst.
5) Zamknięcie obrad.

II. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
1. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed wyznaczoną datą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (rekord date), który przypada na dzień 27 lutego 2017 r., uprawnieni z akcji imiennych
i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
2. W celu zapewnienia udziału w Walnym Zgromadzeniu, Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane powinni zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 406(3) § 2 Ksh żądanie należy złożyć w okresie od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, nie później jednak niż do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. do dnia 28 lutego 2017 r. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 406(3) § 3 Ksh tj.:

 • firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,
 • liczbę akcji, rodzaj i kod akcji, wartość nominalną akcji,
 • firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,
 • imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,
 • siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,
 • cel wystawienia zaświadczenia,
 • datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,
 • podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

3. Spółka sporządzi listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa
w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych) zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. W celu wyeliminowania wątpliwości Akcjonariusz posiadający akcje zdematerializowane powinien posiadać na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zaświadczenie o prawie uczestnictwa. Zgodnie z art. 407 § 1 ksh lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

III. Uczestniczenie w Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika
1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być wystawione w języku polskim, a w przypadku wystawienia pełnomocnictwa w języku obcym, należy załączyć do niego tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego.
2. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści udzielonego mu pełnomocnictwa, może też reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariuszy. Akcjonariusz, który posiada akcje zapisane na więcej, niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych (kilku) pełnomocników do wykonywania praw
z akcji zapisanych na każdym z tych rachunków.
3. Jeżeli pełnomocnikiem na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej, pełnomocnictwo może upoważnić do reprezentacji tylko na jednym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Pełnomocnik taki głosuje godnie
z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, zaś udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
4. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W tym celu można wykorzystać formularz pełnomocnictwa, znajdującym się na stronie internetowej Spółki inwestor.pragmainkaso.pl w zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w postaci wypełnionego formularza pełnomocnictwa, przesłanego pocztą elektroniczną na dedykowany adres mailowy wza@pragmainkaso.pl w formacie PDF wraz z załącznikami. Informacja
o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać również zakres pełnomocnictwa poprzez wskazanie liczby akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.
5. Wybór sposobu ustanowienia pełnomocnika należy do Akcjonariusza. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w wypełnieniu formularza jak również działania osób posługujących się pełnomocnictwami. W celu wyeliminowania wątpliwości, na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu pełnomocnik powinien posiadać ze sobą papierowy dokument pełnomocnictwa.
6. Po przybyciu na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w formularzu pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika, a jeżeli jego mocodawcą jest podmiot wpisany do rejestru sądowego – także oryginał odpowiedniego odpisu z rejestru sądowego.

IV. Informacje na temat komunikacji elektronicznej podczas Walnego Zgromadzenia i głosowania korespondencyjnego.
Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje oddania głosu na Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

V. Informacje na temat praw akcjonariuszy
1. Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą (5 %) kapitału zakładowego mogą:
– żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później, niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 22 lutego 2017 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wza@pragmainkaso.pl;
– przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy zgłaszać Spółce na piśmie lub w postaci elektronicznej przesyłając na adres: wza@pragmainkaso.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.
2. Każdy z Akcjonariuszy może podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
3. Zgodnie z art. 428 ksh podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi na jego żądanie informacji dotyczących spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd odmawia udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce z nią powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek zarządu może odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej. Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi. Zarząd może udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia.

VI. Informacje na temat dostępu do dokumentacji i kontakt elektroniczny
1. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki nie wcześniej niż tydzień przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Informacje na temat programu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie oraz dokumentacja z nim związana, w tym projekty uchwał będą zamieszczona na stronie internetowej Spółki adres inwestor.pragmainkaso.pl
w zakładce WZA.
2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.
3. Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres poczty elektronicznej: wza@pragmainkaso.pl, przy czym w celu wyeliminowania wątpliwości należy na ww. adres przesyłać skany dokumentów. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariuszy. Aby je wyeliminować Akcjonariusze powinni niezależnie od przesyłania do Spółki dokumentów w formie elektronicznej przesyłać je w formie papierowej.
4. Jeżeli przesyłającym dokument pisemny lub drogą elektroniczną jest Akcjonariusz lub osoba działająca w imieniu Akcjonariusza, powinna wraz z pismem lub e-mailem przesłać dokument potwierdzający, że dana osoba jest Akcjonariuszem, tj. w przypadku akcji zdematerializowanych – świadectwo depozytowe lub zaświadczenie
o prawie do uczestniczenia w Zgromadzeniu, w przypadku akcji na okaziciela – kopię dokumentu akcji, w przypadku akcji imiennych – kopię księgi akcyjnej lub wskazanie, że jest aktualnie wymieniona jako akcjonariusz w księdze akcyjnej.
5. W przypadku podmiotów nie będących osobami fizycznymi (osoby prawne
i inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność do czynności prawnych) wraz
z dokumentami w formie papierowej lub w załączeniu do e-maili należy przesłać uwierzytelnione przez składających dokument kopie odpisów (lub skany) z KRS, pełnomocnictwa lub inne dokumenty wykazujące prawo osób podpisujących dany dokument do reprezentowania danego podmiotu.

VII. Weryfikacja informacji i dokumentów
Spółka może podejmować działania służące weryfikacji tożsamości
i uprawnień podmiotów kontaktujących się z nią drogą elektroniczną jak
i przesyłanych dokumentów. W szczególności weryfikacja może polegać na domaganiu się uzupełnienia przekazywanych informacji, wniosków i dokumentów,
a także weryfikowaniu treści dokumentów uprawniających do udziału
w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu u podmiotów prowadzących rachunki papierów wartościowych. Nie przesłanie dokumentu w formie papierowej lub jego skanu drogą elektroniczną lub brak udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania
w trakcie weryfikacji będzie traktowany jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowić będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

VIII. Informacja o akcjach
W dniu niniejszego ogłoszenia istnieje 3.680.000 akcji dających łącznie 4.320.000 głosy, z czego: 640.000 akcji imiennych serii A uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję przypadają 2 głosy, co łącznie daje 1.280.000 głosów
z ogółu akcji serii A, 960.000 akcji serii B dających łącznie 960.000 głosów, 800.000 akcji serii C dających łącznie 800.000 głosów oraz 360.000 akcji serii D dających łącznie 360.000 głosów.

IX. Podstawa prawna
Paragraf 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…).

17.02.2017 r. 16:38

Wcześniejszy wykup obligacji serii D

Raport ESPI 6/2017

Pragma Inkaso S.A. informuje, że w dniu 15 lutego 2017 r. Emitent podjął decyzję o wcześniejszym wykupie obligacji serii D. Decyzja o wcześniejszym wykupie znajduje podstawę w art. 368 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w warunkach emisji obligacji obu serii. Wcześniejszy wykup obejmuje wszystkie obligacje serii, tj. 10.000 sztuk. Obligacje zostaną wykupione w celu ich umorzenia. Dzień ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu wcześniejszego wykupu obligacji został wyznaczony na 27 luty 2017 r., a dzień wcześniejszego wykupu wyznaczono na 7 marca 2017 r. Każdemu z obligatariuszy uprawnionemu z obligacji, zgodnie z warunkami emisji w dniu wcześniejszego wykupu Emitent wypłaci Kwotę Wcześniejszego Wykupu, czyli nominał obligacji, odsetki oraz premię. Wszelkie rozliczenia z tytułu obligacji zostaną dokonane za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Przed ww. zmianą obligacje serii D miały być wykupione w dniu 14 listopada 2017 r. Uprawnione do odsetek byłyby osoby posiadające obligacje w dniu 6 listopada 2017. r. Na skutek dokonania zamiany terminu wykupu okres za który naliczane są odsetki został skrócony do dnia 7 marca 2017 r. Dodatkowo każdy z obligatariuszy otrzyma premię w wysokości 6,00 zł.
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).

15.02.2017 r. 18:40

Informacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd

Raport ESPI 5/2017

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu wczorajszym, tj. 16 stycznia 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki Rymaszewski Asset ltd będącej osobą blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. Rymaszewski Asset ltd jest podmiotem zależnym od Ireneusza Rymaszewskiego, członka Rady Nadzorczej Pragma Inkaso S.A. Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.
Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MARInformacje dotyczące nabycia akcji Emitenta przez Rymaszewski Asset ltd
17.01.2017 r. 07:57

Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso SA dotyczące danych o kontraktacji w IV kwartale 2016 roku

Raport ESPI 4/2017

Zarząd Pragma Inkaso SA przedstawia raport dotyczący danych o kontraktacji Grupy Pragma Inkaso S.A. w IV kwartale 2016 roku.
Podstawa prawna – art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR)Wyniki Grupy Kapitałowej Pragma Inkaso SA dotyczące danych o kontraktacji w IV kwartale 2016 roku
16.01.2017 r. 12:16

Informacje dotyczące nabycia przez Pragmę Finanse sp. z o.o. akcji Emitenta

Raport ESPI 3/2017

Pragma Inkaso S.A. („Emitent”) informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym, tj. 16 stycznia 2017 r., powiadomienia przesłanego w trybie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, o transakcjach na akcjach Emitenta, od spółki PRAGMA FINANSE sp. z o.o. będącej osobą blisko związaną z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze u Emitenta, tj. z Prezesem Zarządu – Tomaszem Boduszkiem oraz Wiceprezesem Zarządu – Michałem Kolmasiakiem.

Treść informacji znajduje się w załączniku do niniejszego raportu.

Ponadto Emitent otrzymał od PRAGMA FINANSE sp. z o.o. zawiadomienie przesłane w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…), a dotyczące także ww. transakcji na akcjach Emitenta, którą w tym miejscu przytacza:

PRAGMA FINANSE SP. Z O.O. zawiadamia o zmianie dotychczas posiadanego udziału, tj. o zwiększeniu się go o 2,69% w ogólnej liczbie głosów w spółce PRAGMA INKASO S.A.

1. Zmiana udziału nastąpiła w dniu 12 stycznia 2017 roku w wyniku nabycia 116.000 akcji spółki PRAGMA INKASO S.A. w drodze transakcji sesyjnych dokonywanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

2. Przed zmianą PRAGMA FINANSE SP. Z O.O. posiadała 1.655.550 akcji PRAGMY INKASO S.A., które stanowiły 44,99% udziału w kapitale zakładowym i 53,14% udziału w ogólnej liczbie głosów. W tym 640.000 to akcje imienne dające 17,39% udziału w kapitale zakładowym oraz 29,63% w ogólnej liczbie głosów, a 1.015.550 to zdematerializowane akcje na okaziciela dające 27,60% udziału w kapitale zakładowym oraz 23,51% udziału w ogólnej liczbie głosów.

3. Od 12 stycznia 2017 r. PRAGMA FINANSE SP. Z O.O. posiada `1.771.550 akcji spółki PRAGMA INKASO S.A., stanowiących 48,14% udziału w kapitale zakładowym i dających 55,82% udziału w ogólnej liczbie głosów. W tym nadal 640.000 to akcje imienne dające 17,39% udziału w kapitale zakładowym oraz 29,62% w ogólnej liczbie głosów, a 1.131.550 to zdematerializowane akcje na okaziciela dające 30,75% udziału w kapitale zakładowym oraz 26,19% udziału w ogólnej liczbie głosów.

4. Jednocześnie PRAGMA FINANSE SP. Z O.O. informuje że:

1) nie zawarła i nie jest stroną umowy, w tym z osobą trzecią o której jest mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej, a której przedmiotem byłoby przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu z akcji PRAGMY INKASO S.A.;

2) nie posiada akcji PRAGMY INKASO S.A. poprzez podmioty zależne;

3) nie przysługują jej instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 7 i 8 ww. ustawy.

Podstawa prawna: art. 19 ust. 3 MAR oraz art. 70 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (…).Informacje dotyczące nabycia przez Pragmę Finanse sp. z o.o. akcji Emitenta
16.01.2017 r. 12:07

Powołanie prokurenta

Raport ESPI 2/2017

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 10 stycznia 2017 r. podjął uchwałę o udzieleniu prokury łącznej Pani Magdalenie Krakowczyk. Prokurent uprawniony jest do reprezentowania Spółki łącznie z jednym z członków Zarządu Spółki lub prokurentem. Pani Magdalena Krakowczyk obecnie pełni kierownika ds. Windykacji.

Pani Magdalena Krakowczyk posiada wykształcenie wyższe z zakresu prawa oraz bankowości i finansów międzynarodowych. Jest absolwentem Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach oraz Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu.

Przebieg pracy zawodowej:

Od lipca 2005 do listopad 2011- zatrudniona była na stanowisku Kierownika Działu Windykacji Należności Bankowych i Leasingowych oraz Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 w SAF S.A.

Od listopad 2011 do czerwiec 2012 Doradca Klienta ds. MŚP w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A.

Od lipca 2012 kierownik ds. Windykacji w Pragma Inkaso S.A.

Pani Magdalena Krakowczyk zgodnie ze złożonym oświadczeniem nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej ani spółki osobowej, a także nie jest członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Magdalena Krakowczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych.

10.01.2017 r. 14:23

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Raport ESPI 1/2017


Zarząd PRAGMA INKASO SA podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku:

 • jednostkowy oraz skonsolidowany raport roczny za 2016 rok – 20 marca 2017 r.
 • rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku – 15 maja 2017 r.
 • rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku – 28 sierpnia 2017 r.
 • rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku – 14 listopada 2017 r.

Zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych […] (Rozporządzenie) w skonsolidowanych raportach kwartalnych oraz w skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Tym samym PRAGMA INKASO SA nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego raportu półrocznego.
Zgodnie z § 101 ust. 2 oraz w § 102 ust. 1 Rozporządzenia Spółka podjęła decyzję o rezygnacji z publikacji raportu odpowiednio za IV kwartał 2015 r. oraz II kwartał 2016 r.

Podstawa prawna:

§103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego parostwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.).

3.01.2017 r. 12:09

Chcesz być na bieżąco

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Pragmę Inkaso S.A. w celu otrzymywania newslettera inwestorskiego na podany przeze mnie adres e-mail.

FreshMail.pl